Subskrybuj Najnowsze aktulizacje produktu | Ekskluzywne informacje | Najnowsze wiadomości
×

Archiwum prasowe

Expand/Contract

marzec 2017

REGULAMIN KONKURSU "ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZY PROJEKT BIUSTONOSZA"


Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.: „Zagłosuj na najlepszy projekt biustonosza” zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Art. 1. Organizator i cel Konkursu


1. Konkurs organizuje So Chic dystrybutor marek Panache (dalej zwany w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Malborku, przy ul. 500-lecia 98.

2. Konkurs organizuje się̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu, docelowo facebooka (informacje na temat konkursu pojawią się̨ na stronie fanowskiej sochic.panache w serwisie Facebook.com) i jest przeznaczony dla osób, które są̨ fanami strony fanowskiej So Chic w serwisie Facebook.com (http://www.facebook.com/ craftedforfit).

Art. 2. Czas trwania konkursu Konkurs trwa od dnia 8 marca 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r. (do godziny 23:59)


Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być́ każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie

1. Na profilu http://www.facebook.com/ craftedforfit został utworzony nowy album, w którym umieszczone są zdjęcia autorskich projektów biustonoszy zaprojektowanych przez przedstawicieli mediów i gwiazd. Zadaniem uczestnika konkursu jest zagłosowanie na wybrany projekt poprzez kliknięcie „Lubię to” i w umotywowanie w jak najkrótszy sposób, dlaczego akurat dany projekt ma wygrać. Można oddać głosy na wiele projektów. Z kolei projekt, który otrzyma najwięcej głosów zostanie wyprodukowany przez Panache i wręczony autorowi projektu.

2. Zamieszczony wpis może zostać́ usunięty przez Organizatora z Konkursu, jeżeli:

a. jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz innymi prawami obowiązującymi w Polsce;

b. zawiera treści niecenzuralne;

c. zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji; d. zawiera treści obraźliwe wobec innych osób;

4. Organizator może wspomagać́ się̨ również̇ dodatkowymi kryteriami usunięcia pracy, które winien jest wymienić́ w przypadku usunięcia danej pracy z Konkursu.

Art. 5. Nagroda

1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował So Chic – dystrybutor marek Panache z siedzibą w Malborku.

2. Nagrodami w konkursie są: - nagroda główna to 1 biustonosz z oferty marek Panache, nagrody dodatkowe: 5 bidonów Panache Sport

3. Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody.

Art. 6. Jury Konkursowe i kryteria oceny

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora w składzie: Izabela Sakutova, Olga Krasodomska,

2. Jury wybierze trzy najciekawsze i najlepiej uzasadniające wybór projektu komentarze.

3. Ogłoszenie Trzech Zwycięzców nastąpi 15.03.2016 r.

Art. 7. Zasady przyznawania Nagród

1. Organizator po wyłonieniu sześciu Zwycięzców wyśle im informację o zwycięstwie na facebooku i poprosi o adres mailowy oraz dane do wysyłki.

2. W przypadku wygranej biustonosza konieczna jest informacja o rozmiarze biustonosza w rozmiarówce Panache. Jeśli zwycięzca nie będzie znał rozmiaru, zostanie umówiony na bra fitting w salonie oferującym marki Panache najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

3. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę na adres e-mail Organizatora w terminie do 7 dni od momentu otrzymania wiadomości zawiadamiającej o wygranej, danych adresowych, pod które ma być́ dostarczona przesyłka z nagrodą oraz informacji o wybranym produkcie i rozmiarze.

4. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Przesłane organizatorowi dane zostaną̨ wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną̨ usunięte.

5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

6. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej Nagrody innemu Uczestnikowi.

7. Organizator wyłącza możliwość́ wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę̨ lub zamiany jej na inną Nagrodę̨.

9. Odpowiedzialność́ za wady fizyczne nagród ponosi producent.

Art. 8. Wręczanie Nagród i zasady opodatkowania

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Pocztą Polską (przesyłka polecona) w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Organizatora produktu od Producenta. W przypadku braku danego modelu czy rozmiaru u Producenta, Organizator będzie kontaktować się ze Zwycięzcą w celu wybrania innego modelu z oferty marek Panache. Dostarczony rozmiar/model nie podlega wymianie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość́ i terminowość́ doręczenia przez Pocztę Polską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących rozmiaru oraz adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

Art. 9. Roszczenia i reklamacje

1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać́ zgłoszone Organizatorowi do dnia 31 stycznia 2015 roku, pod rygorem wygaśnięcia.

2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać́ reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną na adres: sochic@sochic.pl

4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować́ będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Art. 10. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora: So Chic, ul. 500-lecia 98, 82-200 Malbork oraz w Internecie na stronie http://www.facebook.com/craftedforfit. Akcja nie jest organizowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis Facebook.com W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na o.krasodomska@sochic.pl .